Reklamační řád eshopu

Vydaný ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění fyzické osoby Miroslava Lošáka, IČ: 46287655, se sídlem Klabalská I, 760 01 Zlín

Úvodní ustanovení

Reklamačním řádem se blíže vymezují některá vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, tj. Miroslav Lošák a kupujícího.
Reklamační řád se vztahuje na věci, u nichž jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady v záruční době.
Jednání prodávajícího a kupujícího by měla směřovat zásadně k zachování kupní smlouvy a k odstranění vady či k poskytnutí slevy z ceny reklamovaného zboží. Pokud by však odstraňování vady mělo přinést stranám výrazné narušení jejich hospodářských zájmů ve vztahu k reklamované věci, je namístě preferovat odstranění vady výměnou věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy.

Převzetí zboží

Kupující prohlédne věc bezprostředně při jejím převzetí v prodejně prodávajícího nebo při jejím převzetí od dopravce.
Jsou-li zjištěny zjevné vady věci, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí věci, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího v prodejně dodání věci bezvadné a pokud mu je věc dopravována na jím určené místo, je kupující povinen vyhotovit záznam o charakteru a rozsahu zjištěných vad, který potvrdí dopravce svým podpisem. Kupující je oprávněn v tomto případě věc nepřevzít a požadovat dodání věci bez vad.

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a zboží vrátit ve lhůtě 14 dní ode dne jeho převzetí od dopravce, na prodejně či výdejním místě . Prodávající se zavazuje vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu do měsíce ode dne, kdy mu bude zboží vráceno.
V případě využití tohoto práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží vrátit kompletní a nepoškozené, v původním obalu, vč. všech jeho součástí, příslušenství a příslušných dokladů. V opačném případě má prodávající právo účtovat kupujícímu náklady spojené s uvedením vráceného zboží do bezvadného stavu. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE.
V případě úhrady sjednaných nadstandardních služeb spojených s užíváním výrobku jejichž plnění již začalo, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky snížené o poměrnou hodnotu spotřebované části služby.

Záruční podmínky

Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že prodávaná věc má předpokládanou jakost při převzetí kupujícím.
Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se vyskytne v době dvacetičtyř měsíců od převzetí zakoupené věci (dále jen: v záruční době). 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla věc v záruční opravě. V případě výměny vadné věci za bezvadnou, neběží od jejího převzetí kupujícímu nová záruční doba.

Reklamace

Při zjištění vad v záruční době, je kupující oprávněn vady reklamovat přímo v autorizovaných servisech. Autorizované servisy bývají specifikovány v příloze k záručnímu listu nebo je na dotaz kupujícího označí prodávající.
Reklamaci lze také uplatnit v prodejně prodávajícího, na výdejním místě či odesláním zboží zpět na adresu prodávajícího. V případě uplatnění reklamace přímo v autorizovaném servisu se vyřízení reklamace značně urychlí.
Kupující při reklamaci věci prokazuje, kdy a kde reklamované zboží zakoupil, zejména předložením vyplněného záručního listu a dokladu o zaplacení kupní ceny, resp. jiným věrohodným způsobem.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady v dohodnuté přiměřené lhůtě nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu řádně a včas má kupující právo na slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
V případě porušení smlouvy podstatným způsobem a zjištění vady, která brání tomu, aby věc mohla být užívána řádně jako věc bez vady (prokázané zejména písemným stanoviskem autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha věci), má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Jde-li sice o nepodstatné porušení smlouvy, zpravidla pro vady odstranitelné, avšak kupující nemůže věc pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (stejná vada se po opravě opakovaně projeví nejméně třikrát) nebo pro větší počet vad (najednou se projeví alespoň čtyři různé vady) věc řádně užívat, má právo na odstranění vady výměnou za věc bez vady nebo od smlouvy odstoupit.
V případě oprávněného odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vzájemná plnění.
Pokud byla reklamace věci posouzena jako neoprávněná, kdy závada vznikla, např. běžným opotřebením věci nebo její součástí způsobené používáním nebo nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží nebo chybnou manipulací apod., bude kupujícímu věc vrácena neopravená. Na písemnou žádost kupujícího může servisní středisko věc opravit na náklady kupujícího.
O každé reklamované vadě a způsobu vyřízení reklamace, musí být vyhotoven písemný protokol.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci podle povahy reklamované vady bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Po uplynutí této 30-ti denní lhůty nebo delší dohodnuté lhůty k odstranění vad má kupující stejná práva, jako v případě porušení smlouvy podstatným způsobem.
Práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna řádně a včas v záruční době.
V případě nesouhlasu s vyřešením reklamace je možné se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu ČOI v místě bydliště či na https://adr.coi.cz/cs

Důvody pro neposkytnutí záruky

Prodávající neposkytuje záruku na vady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pro odbornou montáž, instalaci nebo údržbu reklamovaného zboží, nebo při zjištění, že jsou porušeny ochranné servisní pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží nebo v případě, že reklamované zboží bylo používáno k jinému než obvyklému účelu nebo za podmínek, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, a důsledkem toho vada vznikla a nebo v případě zjištění, že byly pozměněny údaje v záručním listě nebo v dokladu o koupi za účelem získání výhody reklamovat vady zboží.
Záruka se nevztahuje na vady reklamovaného zboží:

- způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým opotřebením nebo poškozením, elektrostatickým nábojem

- způsobené spotřebou spotřebního materiálu jako jsou zejména tonery, pásky, tiskové hlavy, skenovací hlavy, magnetické nosiče, náplně, baterie, lampy atd.

Za vadu se nepovažuje:
- pokud se u LCD monitoru a televizoru neprojeví závada tří a více barevných pixelů nebo šesti a více subpixelů (dle ISO 13406-2).

Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto Reklamačním řádu neupravené se řídí platnými předpisy právního řádu České republiky.
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 17. 5. 2017 a platí až do odvolání.


Ve Zlíně dne 17.5.2017

Miroslav Lošák, majitel eshopu elektrolosak.cz